ஸ்ரீ பதஞ்சலி சித்தர்

ஸ்ரீ   பதஞ்சலி  சித்தர் 

சித்தர் பிறந்த தமிழ் மாதம் : பங்குனி மாதம்

சித்தர் பிறந்த தமிழ் நட்சத்திரம் : மூலம்

சித்தர் வாழ்த்த வருடங்கள்  : ஐந்து யுகம் ஏழு நாட்கள்  (ஒரு யுகம் = நாற்பத்தி முன்று லட்சத்தி இருபதாயீரம் வருடங்கள்)

சமாதியான இடம்  : ராமேஸ்வரம்