பதினெட்டு சித்தர்கள் யாவர்?


ஸ்ரீ   பதஞ்சலி  சித்தர் 
  
ஸ்ரீ  அகஸ்தியர்  சித்தர் 


ஸ்ரீ  கமலமுனி  சித்தர் 


ஸ்ரீ  திருமூலர்  சித்தர் 


ஸ்ரீ  குதம்பை  சித்தர் 


ஸ்ரீ  கோரக்கர்  சித்தர் 


ஸ்ரீ  தன்வன்றி  சித்தர் 


ஸ்ரீ  சுந்தரநாதர்  சித்தர் 


ஸ்ரீ  கொங்கணர்  சித்தர் 


ஸ்ரீ  சட்டமுனி  சித்தர் 


ஸ்ரீ  வான்மீகர்  சித்தர் 


ஸ்ரீ  ராமதேவர்  சித்தர் 


ஸ்ரீ  நந்தீஸ்வரர்  சித்தர் 


ஸ்ரீ  எடைக்கடர்  சித்தர் 


ஸ்ரீ  மச்சமுனி  சித்தர் 


ஸ்ரீ  கருவூரர்  சித்தர் 


ஸ்ரீ  போகர்  சித்தர் 


ஸ்ரீ  பாம்பாட்டி  சித்தர்